Chorvatsko

SPLIT

Split

Největší město na chorvatském pobřeží, hlavní hospodářské, kulturní a dopravní středisko Dalmácie (200 tis. obyv.).

Split leží na poloostrově mezi Kaštelským zálivem a Splitským průlivem, jehož západní část zaujímá kopec Marjan s krásným lesoparkem. Pohoří Kozjak a Mosor chrání město ze severu a severovýchodu před vnitrozemskými vlivy.

Split
Split, výhled ze zvonice katedrály směrem k západu
(vzadu vrch Marjan)

Podnebí je středomořské, s velmi suchými teplými léty; průměrná teplota v červenci dosahuje 26,2 °C, zimy jsou vlhké a mírné. Split náleží se svým sedmihodinovým ročním průměrem insolace k nejslunnějším místům v Evropě (na Jadranu zaujímá druhé místo těsně za Hvarem). V okolí se pěstuje ovoce, zelenina a vinná réva.

Split má nejvýznamnější osobní a důležitý nákladní přístav (trajekty a lodní linky na středodalmatské a jihodalmatské ostrovy, dálkové lodní a trajektové linky i do Itálie), letiště, vlakové nádraží (železniční trať přes Knin do Záhřebu), velké autobusové nádraží. Osobní lodní a trajektový přístav, jakož i centrální autobusové nádraží jsou přímo ve středu města. Ve Splitu je jedna marina a tři klubová přístaviště jachet.

Split
Split, nábřeží s Diokleciánovým palácem

Významné průmyslové středisko (i když některé podniky, které značně znečišťovaly ovzduší, byly přestěhovány).

Velké středisko cestovního ruchu, typické dalmatské město s velkým bohatstvím vegetace, včetně lesních porostů.

Split je mimořádně bohatý na kulturní památky. Jeho Diokleciánův palác byl zapsán v roce 1979 do listiny kulturního dědictví organizace UNESCO.Historie a památky

Split
Split, katedrála se zvonicí

Původní ilyrsko-řeckou osadu Aspalathos si vybral císař Dioklecián za místo pro svou rezidenci po abdikaci (pocházel ze sousedních Salon, byl Ilyr). Zde žil do smrti a byl zde i pohřben. Palác pak sloužil jako útočiště sesazených římských císařů a jejich rodin. Ve Splitu, v jeho pevných hradbách našli nový bezpečný domov utečenci ze sousedních Salon po jejich zničení Avary a Slovany v 6. stol.

Split se stal v 5. stol. biskupským sídlem. Za chorvatských králů došlo k jeho opětovnému rozkvětu, stejně jako za chorvatsko-uherských králů, za nichž Split získal autonomii. V 15. stol. přervala tento úspěšný rozvoj Benátská republika, která jej zbavila všech práv a svobod.

V 16. stol. v období humanismu bylo město důležitým střediskem chorvatské kultury. Nejvýznamnějším představitelem humanismu ve Splitu byl splitský rodák - filozof, spisovatel a učenec evropského formátu Marko Marulić, mimo jiné autor první tištěné knihy v chorvatštině (viz tematický článek: Marko Marulić a Split).

Od 16. stol. byl Split ve stálém nebezpečím tureckých nájezdů. Hranice území ovládaného Benátskou republikou a tureckou říší vedla sousedním Solinem, na říčce Jadro.

Split
Split, peristyl Diokleciánova paláce

Znovuoživení přišlo až po pádu Benátské republiky koncem 18. stol., za krátkého francouzského panství. Za následující rakouské vlády byl Split jedním z hlavních ohnisek boje za národní obrození a uvědomění Chorvatů. V r. 1918 se stal spolu s celou Dalmácií součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Za druhé světové války byl okupován Italy, po nich Němci. Osvobozen byl v r. 1944 a byl vrácen Chorvatsku v rámci Jugoslávie.


Hlavní památky:


Split
Split, sklepení Diokleciánova paláce
(substrukce)
Diokleciánův palác (Dioklecijanova palača)

Tematický článek: Split a Diokleciánův palác.

Vybudován na přelomu 3. a 4. stol. římským císařem Diokleciánem jako jeho sídlo po abdikaci v r. 305. Dioklecián pocházel ze sousedních Salon (Salonae, dnešní Solin), hlavního města římské provincie Dalmácie. Tam se narodil jako syn propuštěného ilyrského otroka. Palác vybudován jako přepychové reprezentační sídlo obrovských rozměrů a zároveň jako opevněný vojenský tábor; mísí se v něm antické prvky s východními.

Město Split se od začátku rozvíjelo nejprve uvnitř hradeb opuštěného paláce, upravovaného a přestavovaného podle potřeby usedlíků. Ještě dnes žijí uvnitř jeho hradeb téměř tři tisíce lidí.

K hlavním pozoruhodnostem paláce patří:

 • Zachované opevnění paláce, především hradby a tři brány: Zlatá brána (Zlatna vrata) , Stříbrná brána (Srebrena vrata) a Železná brána (Gvozdena vrata). Čtvrtá brána, Měděná brána( Mjedena vrata), která byla vstupem z moře, se nedochovala. Zlatá brána měla nejbohatší plastickou výzdobu, z níž se dochovaly jen zbytky.
 • Sklepní prostory, tzv. substrukce k vyrovnání terénu, největší dochovaný římský krytý prostor na světě. Vyčištěné a zpřístupněné poskytují dokonalou představu o prostorovém členění, architektonickém řešení a vzhledu někdejších císařských síní, které byly nad nimi. Jsou částečně využívána ke galerijním účelům a patří k nejpůsobivějším dochovaným částem paláce. Vchod je s nábřeží. Ze sklepních prostor pak vede schodiště na peristyl.
 • Diokleciánovo mauzoleum, přeměněné v raném středověku v mariánskou katedrálu, později katedrálu sv. Domnia (Sveti Dujam či Duje), místního mučedníka a patrona města. V interiéru s původní výzdobou z Diokleciánovy doby řada vynikajících uměleckých děl (románské vyřezávané vstupní dveře, řezané lavice, cenné obrazy, reliéfy a oltáře s hroby křeťanských mučedníků).
 • Zvonice katedrály ze 13. - 15. stol., dnes přístupná vynikající vyhlídková věž.
 • Krypta mauzolea, dnes kaple sv. Lucie, přístupná. Nově se předpokládá, že v době výstavby paláce slooužila pro ubytování otroků pracujících na stavbě.
 • Klenotnice a knihovna s vynikajícími uměleckými díly, přístupná.
 • Římský peristyl, vnitřní nádvoří paláce se sloupovým ochozem, zakončený prothyronem (má nyní po stranách dvě mariánské kapličky), kde kdysi stával Diokleciánův trůn, odtud přes dochovaný vestibul (nyní bez zastřešení) vedl vstup do císařových komnat. Odkryté zbytky výzdoby císařských sálů se v detailech zachovaly. Jižní část soukromých císařských komnat tvořil nedochovaný kryptoportikus, velká arkádová chodba s výhledem na moře. Odryty i zbytky lázní, therm.
 • Jupiterův chrám, přeměněný v 8. stol. v křesťanské baptisterium sv. Jana Křtitele (Sveti Ivan Krstitelj), původní římská plastická výzdoba a zaklenutí, dále díla starochorvatských kameníků a sochařů. Toto baptisterium je nestarší raně středověká památka Splitu.
 • Četné cenné románské, gotické, renesanční a barokní paláce (Ivelliů, Papalićů, Marulićů, Cindrů, J. Dalmatince).
 • Kostelíky: renesanční kostelík sv. Rocha (Sveti rok), kostelíky ve Zlaté bráně a v Železné bráně (kostelík v Železné bráně je v generální opravě, nepřístupný).
Split
Split, Stříbrná (východní) brána

Pamětihodnosti mimo palácové hradby

Split
Split, socha biskupa Řehoře Ninského
u Zlaté (severní) brány
 • Socha biskupa Řehoře Ninského (Grgur Ninski), středověkého bojovníka za slovanskou liturgii, dílo I. Meštroviće, vynikajícího chorvatského sochaře první poloviny 20. stol. (viz tematický článek: Split a dílo Ivana Meštroviće)
 • Národní náměstí (Narodni trg) s paláci Karepićů a Kambjů.
 • Náměstí Bratří Radićů (Trg Braće Radića) s palácem-muzeem, sochou Marka Maruliće, benátskou opevněnou Hrvojovou věží (Hrvojev toranj).
 • Kostel sv. Františka a františkánský klášter (Sveti Frane, franjevački samostan), románsko-gotická křížová chodba, náhrobky významných historických osobností.
 • Městská čtvrť Poljud s františkánským klášterem, renesanční křížová chodba s částí někdejšího opevnění, umělecká díla v klenotnici. V sousedství kláštera jsou v této čtvrti dva moderní stadiony klubu Hajduk Split, fotbalový a plavecký.
 • Kostel sv. Trojice (Sveto Trojstvo), vynikající památka z 8. až 9. stol. Kostel byl v poslední době plně restaurován. Je otevřený jen nepravidelně.
 • Vyhlídkový vrch Marjan s krásným lesoparkem, několik kostelíků z 9. až 15. stol., malé zoo, na úpatí stará lidová čtvrť Veli Varoš se svéráznou architekturou.
 • Na okraji města směrem na Solin římský vodovod - akvadukt ze 3. stol., dosud používán.


Koupání

Ve Splitu je 6 městských koupališť (vstupné) - drobné oblázky, písek, pláže doplněné uměle. Hlavní z nich je koupaliště Bačvice blízko středu města (možnost koupání i pro invalidní osoby). Je však mnoho možností příjemného bezplatného koupání ve volné přírodě, především na členitém pobřeží poloostrova Marjan u Oceánografického ústavu v blízkosti mysu Marjan a na severovýchodním pobřeží tohoto poloostrova.

Pláž Bačvice byla vyznamenány tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2007").Sport

Split má dobré podmínky pro sportování, a to především prostřednictvím různých sportovních klubů. Jsou tu např. čtyři kluby vodních sportů, potápěčské kluby (Bene má i programy pro děti, Lučica, Mornar, Split a Špinut), jezdecký klub (jezdecká škola, vyjíždky na koních), působí tu klub horské turistiky Mosor, myslivecký spolek, tenisová škola v nedalekém městečku Stobreč, jsou možnosti provozovat další míčové sporty, včetně plážového volejbalu. Jsou dobré podmínky pro vodní sporty. Fungují půjčovny sportovních potřeb, půjčovny motorových člunů, jachet, vodních skútrů. Marina. Je zde známý fotbalový stadion oblíbeného fotbalového klubu Hajduk Split (architektonicky zajímavý sportovní komplex ve tvaru rozevřené mušle z r. 1979) ve čtvrti Poljud.Zábava

Split nabízí bohatý zábavní život: diskotéky a kluby, noční bary, mnoho pohostinských zařízení k příjemnému posezení venku i uvnitř. Mladou generací je vyhledáván klub Pepsi F1 u Trogiru (15 km od Splitu směrem na Trogir), jeden z největších na pobřeží (2 patra pojmou 3700 návštěvníků), má bohatý program diskoték, akcí a koncertů.

Split
Split, nově upravené splitské nábřeží, zvané Riva (2007)

Dne 7. května, na svátek sv. Domnia (Sveti Dujma či Duje), kdy je místní den pracovního klidu, se konají velké oslavy a lidové slavnosti.

Od 23. do 4. července probíhá festival populární hudby Melodie Jadranu (Melodije Jadrana).

V červenci a srpnu se konají různé akce Splitského folklorního festivalu, koncerty populární hudby, lidové slavnosti, veletrh vína, květin aj.Kultura

Split
Split, stará radnice

Od poloviny července do poloviny srpna probíhá tradiční kulturní festival Splitské léto (Splitsko ljeto): koncerty, divadelní a operní představení jak v koncertních a divadelních sálech, tak i pod širým nebem (na peristylu, na malých náměstích v areálu paláce aj.).

K významným kulturním akcím patří v dubnu literární festival Marulićovy dny (Marulićevi dani) a v říjnu festival Kniha Středomoří (Knjiga Mediterana).

Ve Splitu je několik významným divadel, především Chorvatské národní divadlo, Divadlo mladých, Loutkové divadlo aj.

Zajímavými kulturními zařízeními jsou i zdejší velmi cenná muzea:

 • Archeologické muzeum (Arheološki muzej)
 • Etnografické muzeum (Etnografski muzej)
 • Galerie Meštrović v někdejší Meštrovićově vile a v zámečku Kaštelet, galerie vystavuje výhradně díla Ivana Meštroviće (viz tematický článek: Split a dílo Ivana Meštroviće)
 • Muzeum chorvatských archeologických památek (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika)
 • Muzeum města Splitu (Muzej grada Splita)
 • Muzeum historie námořnictví (Povijesno-pomorski muzej
 • Přídovědecké muzeum (Prirodoslovni muzej)
 • Sbírky františkánského kláštera v Poljudu (Zbirka franjevačkog samostana)
 • Klenotnice splitské katedrály (Riznica splitske katedrale)
 • Umělecká galerie (Galerija umjetnina)

 

Parkování

V centru Splitu je prakticky nemožné zaparkovat mimo placená parkoviště. Těch je sice ve Splitu třicet, ale někdy je potřeba čekat, až se v nich uvolní místo.Ubytování

Split má velmi širokou nabídku hotelového ubytování.

Split
Split od východu, v popředí hotel Split
Hotely:

Split Park Jadran Bellevue
Consul Marjan Globo President
Dujam ZagrebVýlety

Split
Split, skalní kostelík na Marjanu

 
.